Koneturvallisuus

Koneturvallisuuden päivitys

Uusi konedirektiivi

Uusittu konedirektiivi on julkaistu Suomessa valtioneuvoston asetuksena (koneasetus), joka on tullut pakottavana voimaan 29.12.2009 lähtien. Konedirektiivi/koneasetus asetaa turvallisuuteen liittyviä vaatimuksia uusien koneiden valmistajille. Uusitussa direktiivissä/asetuksessa täsmennetään muun muassa ns. osittain valmiiden koneiden vaatimuksia. Tämä muutos on tärkeä koneyhdistelmien – esimerkiksi konelinjojen ja robottisolujen - valmistajille, joilla on ollut paljon epätietoisuutta vastuiden jakautumisesta tilaajan, toimittajan ja muiden osapuolten kesken.

Myös kaikkia työssä käytettäviä työvälineitä koskevat vaatimukset on uusittu ja on julkaistu käyttöasetuksena, joka on tullut voimaan vuoden 2009 alusta. Tämä työturvallisuuslain nojalla säädetty asetus koskee käytössä olevien työvälineiden ja siten koneiden turvallisuutta, josta vastaa työpaikan työnantaja. Asetuksessa täsmennetään muun muassa vaatimuksia nostolaitteiden käyttöönotto- ja määräaikaistarkastuksista.

Tärkeitä tietolähteitä

Metsta ry. www.metsta.fi => Teemasivut => Koneturvallisuus => Artikkelit

Metstan artikkeleita:

Uusi konedirektiivi 2006/42/EY ja koneen valmistajan tehtävät (27.5.2009)
Uusi konedirektiivi 2006/42/EY ja käsitteet kone, osittain valmis kone sekä koneyhdistelmät (22.6.2009)
Koneen EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus – miten sisältö ja toimitustapa muuttuu (25.11.2009)
Koneturvallisuuden standardien uudet painokset (19.3.2010)
Turvallisuusvastuut koneiden modernisoinnissa (23.4.2010)
Suojusten kytkentä koneen toimintaan (2.4.2013)
Turvalaitteiden passivoinnin turvallinen toteuttaminen (28.1.2014)

Sesko ry. www.sesko.fi > Etusivu > Standardointikomiteat > Komitealista ja komiteasivut > SK 65 (Teollisuusprosessien ohjaus)

Suomen Automaatioseura ry. www.automaatioseura.fi: > Etusivu > Kirjakauppa > Verkkojulkaisut > Käsikirja standardien valinta ja käyttö automaatiossa

Verkkokirja on vapaasti luettavissa ja ladattavissa Suomen Automaatioseuran sivustolla: http://www.automaatioseura.com/automaatioseura/tiedostot/viewcategory/17

Suomen Automaatioseura ry. on äskettäin julkaissut internetsivustollaan verkkokirjan Teollisuuden automaatio- ja ohjausjärjestelmät. Standardien valinta ja käyttö alan ammattilaisten työn tueksi. Täydentyvä verkkokirja on tarkoitettu kaikille teollisuusautomaation ja –ohjausjärjestelmien suunnitteluun osallistuville sekä automaation eri osa-alueiden syventävään ammatilliseen opiskeluun.

Teollisuusautomaation standardit muodostavat varsin laajan ja monipuolisen joukon IEC-standardeja, joilla on suuri merkitys tuotteiden ja toimintojen yhdenmukaistamisessa. Standardien suuren tietovarannon (best practices) hyväksikäyttö on välttämätön osa nykyaikaista insinöörityötä.

SESKOn komitea SK 65 ”Teollisuusautomaation standardit” on jo vuosien ajan pyrkinyt järjestämään ja luokittelemaan teollisuusautomaation standardeja niiden käytön helpottamiseksi. Hanketta ovat tukeneet Suomen Automaatioseura ja Sähköturvallisuuden Edistämiskeskus.

Valtion teknillinen tutkimuskeskus Tiedotteita