Teknillisen turvallisuuden tietolähteitä

Säädöksiä ja niihin liittyviä julkaisuja

Valmistajan velvollisuudet

"Konelaki": Laki eräiden teknisten laitteiden vaatimustenmukaisuudesta (1016/2004)

"Konedirektiivi": Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/42/EY, annettu 17 päivänä toukokuuta 2006, koneista ja direktiivin 95/16/EY muuttamisesta (uudelleenlaadittu).

"Koneasetus": Valtioneuvoston asetus koneiden turvallisuudesta (403/2008)

Työnantajan velvollisuudet

Työturvallisuuslaki (738/2002)

"Käyttöasetus": Valtioneuvoston asetus työssä käytettävien koneiden ja muiden työvälineiden hankinnasta, turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta (400/2008)

Käyttöpäätöksen soveltamissuosituksia (valmisteilla)

Standardikäsikirjoja

• SFS-KÄSIKIRJA 93-1 Koneiden turvallisuus. Osa 1: Suunnittelun perusteet ja
riskin arviointi

• SFS-KÄSIKIRJA 93-2 Koneiden turvallisuus. Osa 2: Suojaustekniikka,
turvaetäisyydet

• SFS-KÄSIKIRJA 93-3 Koneiden turvallisuus. Osa 3: Päästöjen hallinta ja mittaus (melu, tärinä, säteily, ainepäästöt)

• SFS-KÄSIKIRJA 93-4 Koneiden turvallisuus. Osa 4: Ergonomiset periaatteet,
mitoituksen suunnittelu, henkinen työkuormitus

• SFS-KÄSIKIRJA 93-5 Koneiden turvallisuus. Osa 5: Kulkutiet

• SFS-KÄSIKIRJA 93-6 Koneiden turvallisuus. Osa 6: Ohjausjärjestelmät,
järjestelmien käytettävyys, hydrauliikan ja pneumatiikan järjestelmät

• SFS-käsikirja 93-7 Koneturvallisuus. Koneiden turvallisuus. Osa 7: Koneiden ja laitteiden suunnittelua, käyttöä ja käyttöolosuhteita koskevat säädökset

• SFS-KÄSIKIRJA 135-1 Koneiden sähkölaitteistot ja -järjestelmät.
Osa 1: Yleiset turvallisuusstandardit

• SFS-KÄSIKIRJA 135-2 Koneiden sähkölaitteistot ja -järjestelmät.
Osa 2: Nostokoneet

• SFS-KÄSIKIRJA 150 Koneturvallisuus. Ohjeita ja suosituksia staattisen sähkön aiheuttaman räjähdysvaaran välttämiseksi

• SFS-KÄSIKIRJA 163 Koneturvallisuus. Henkilön havaitsevien turvalaitteiden käyttö

Standardeja

• SFS-EN 953 Koneturvallisuus. Suojukset. Kiinteiden ja avattavien suojusten suunnittelun ja rakenteen yleiset vaatimukset. 1998.

• SFS-EN 982 Koneturvallisuus. Hydraulisten ja pneumaattisten järjestelmien sekä niiden komponenttien turvallisuusvaatimukset. Hydrauliikka. 1996. (Uudistettavana ISO 4413)

• SFS-EN 983 Koneturvallisuus. Hydraulisten ja pneumaattisten järjestelmien sekä niiden komponenttien turvallisuusvaatimukset. Pneumatiikka. 1996. (Uudistettavana ISO 4414)

• SFS-EN 999 Koneturvallisuus. Turvalaitteiden sijoitus ottaen huomioon kehon osien lähestymisnopeudet

• SFS-EN 1037:1995 Koneturvallisuus. Odottamattoman käynnistymisen estäminen. 1996. (ISO 14118:2000)

• SFS-EN 1088:1996 Koneturvallisuus. Suojusten kytkentä koneen toimintaan. Suunnittelu ja valinta. (ISO 14119: 1998)

• SFS-EN 1088/A1:2007 Koneturvallisuus. Suojusten kytkentä koneen toimintaan. Suunnittelu ja valinta. Muutos 1 (ISO 14119/Amd 1:2007)

• SFS 5438:1988 Järjestelmän luotettavuuden analysointimenetelmät. Vika- ja vaikutusanalyysi (VVA)

• SFS-EN ISO 10218-1 Teollisuusrobotit. Turvallisuusvaatimukset. Osa 1: Robotti

• SFS-EN ISO 11161 Koneturvallisuus. Valmistusjärjestelmien koneyhdistelmät. Perusvaatimukset

• SFS-EN 12100-1:2003 Koneturvallisuus. Perusteet ja yleiset suunnitteluperiaatteet. Osa 1: Peruskäsitteet ja menetelmät (ISO 12100-1:2003, edellinen versio oli SFS-EN 292-1:1992)

• SFS-EN 12100-2:2003 Koneturvallisuus. Perusteet ja yleiset suunnitteluperiaatteet. Osa 2: Tekniset periaatteet (ISO 12100-2.:2003, edellinen versio oli SFS-EN 292-2+A1:1995)

• SFS-EN 13849-1:2007 Koneturvallisuus. Turvallisuuteen liittyvät ohjausjärjestelmien osat. Osa 1: Yleiset suunnitteluperiaatteet (ISO 13849-1:2007, edellinen versio oli SFS-EN 954-1:1997)

• SFS-EN 13849-2:2004 Koneturvallisuus. Turvallisuuteen liittyvät ohjausjärjestelmien osat. Osa 2: Kelpuutus (ISO 13849-2:2003)

• SFS-EN 13850:2007 Koneturvallisuus. Hätäpysäytys. Suunnitteluperiaatteet (ISO 13850:2006, edellinen versio oli SFS-EN 418:1993)

• SFS-EN 14121-1:2007 Koneturvallisuus. Riskin arviointi. Osa 1: Periaatteet (edellinen versio oli SFS-EN 1050:1997)

• ISO/TR 14121-2:2007 Koneturvallisuus. Riskin arviointi. Osa 2:Käytännön opastusta ja esimerkkejä menetelmistä (suomenkielinen käännös julkaistaan 2008).

• SFS-EN IEC 60204-1. Koneturvallisuus. Koneiden sähkölaitteisto. Osa 1. Yleiset vaatimukset.

• SFS-EN 61508-1…7 IEC Sähköisten/elektronisten/ohjelmoitavien elektronisten turvallisuuteen liittyvien järjestelmien toiminnallinen turvallisuus

Osa 1: Yleiset vaatimukset

Osa 2: Vaatimukset sähköisille, elektronisille ja ohjelmoitaville elektronisille ohjausjärjestelmille

Osa 3: Ohjelmiston vaatimukset

Osa 4: Määritelmät ja lyhenteet

Osa 5: Esimerkkejä turvallisuuden eheyden tason määrittämisestä

Osa 6: Ohjeita osien 2 ja 3 soveltamisesta

Osa 7: Yhteenveto tekniikoista ja menetelmistä

• SFS-EN 61511-1 IEC Functional safety. Safety instrumented systems for the process industry sector.

Part 1: Framework, definitions, system, hardware and software requirements

Part 2: Guidelines for the application of IEC 61511-1

Part 3: Guidance for the determination of the required safety integrity levels

• SFS-EN IEC 62061 Koneturvallisuus. Turvallisuuteen liittyvien sähköisten, elektronisten ja ohjelmoitavien elektronisten ohjausjärjestelmien toiminnallinen turvallisuus. 2005.

Kirjallisuutta

Koneturvallisuus käytännössä

Tapio Siirilä – Jorma Pahkala: EU-määräysten mukainen koneiden turvallisuus. Fimtekno Oy (nykyisin Inspecta koulutus). Keuruu 1999. 480 s.

Tapio Siirilä: Koneturvallisuus – EU-direktiivien ja standardien soveltaminen käytännössä. Fimtekno Oy (nykyisin Inspecta koulutus). Keuruu 2002. 510 s.

Tapio Siirilä: Koneturvallisuus – ohjausjärjestelmät ja turvalaitteet. Inspecta koulutus. Keuruu 2005. 431 s.

Timo Malm, Aarre Viljanen (toim.): Suojaustekniikan käsikirja. Tekninen tiedotus 6 – 2003. Teknologiateollisuus. Metalliteollisuuden kustannus Oy. Helsinki 2003. 197 s.

Timo Malm & Vesa Hämäläinen: Turvallisuustietoinen koneiden ja tuotantolinjojen modernisoimisprosessi. VTT

Teollisuusautomaatio

Timo Malm & Maarit Kivipuro: Turvallisuuteen liittyvät ohjausjärjestelmät konesovelluksissa, esimerkkejä. VTT Tiedottaa 2264.Espoo 2004. 90 s + liite 4 s.

Laatu automaatiossa – parhaat käytännöt. Suomen Automaatioseura ry. Helsinki 2001. 245 s

Teollisuusautomaation tietoturva – Verkottumisen riskit ja niiden hallinta. Suomen Automaatioseura ry. Helsinki 2005. 160 s.

Valvomo - Suunnittelun periaatteet ja käytännöt. Suomen Automaatioseura ry. Helsinki 2010. 268s.

Linkkejä

Kansalliset säädökset:

www.finlex.fi

Direktiivit:

www.europa.eu.int/eur-lex/lex/fi/index.html

Uusin yhdenmukaistettujen standardien luettelo löytyy osoitteesta: http://ec.europa.eu/enterprise/mechan_equipment/machinery/stand.htm

www.metsta.fi

www.sesko.fi

www.automaatioseura.fi

www.vtt.fi